DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 3)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 3)
Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất giữa Đoàn công tác giám sát Hiệp hội Phát triển quốc tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 2)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 2)
Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất giữa Đoàn công tác giám sát Hiệp hội Phát triển quốc tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 1)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 1)
Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất giữa Đoàn công tác giám sát Hiệp hội Phát triển quốc tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Hiệp định tài trợ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững


Hiệp định tài trợ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
Toàn văn Hiệp định tài trợ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững giữa CHXHCN Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế Ngày 9 tháng 8 năm 2012

Khung chính sách dân tộc thiểu số dự án CRSD


Khung chính sách dân tộc thiểu số dự án CRSD
Toàn văn khung chính sách dân tộc thiểu số áp dụng đối với dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững ban hành theo Quyết định số 771/QĐ-BNN-HTQT, ngày 09/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn