DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 3)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 3)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần ba của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 2)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 2)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần ba của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 1)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 1)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần ba của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ hai (phần 2)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ hai (phần 2)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần hai của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD)

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ hai (phần 1)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ hai (phần 1)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần hai của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD)