DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ sáu


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ sáu
Biên bản ghi nhớ Đoàn Hỗ trợ Thực hiện Dự án lần 6

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 5)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 5)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần thứ năm của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 4)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 4)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần thứ năm của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 3)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 3)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần thứ năm của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 2)


Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 2)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần thứ năm của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)