DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tổ đồng quản lý Diễn Hải tổ chức giám sát hoạt động đánh bắt thủy sản vi phạm


Tổ đồng quản lý Diễn Hải tổ chức giám sát hoạt động đánh bắt thủy sản vi phạm
CRSDNA - 14/4/2016: Ban đại diện Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Diễn Hải phối hợp với Công an xã tổ chức rà soát tình hình đánh bắt vi phạm của các thành viên trong Tổ theo Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.

THÔNG BÁO: Hồ sơ chính sách an toàn công trình "Xây dựng cảng cá Quỳnh Phương, tỉnh Nghệ An"


THÔNG BÁO: Hồ sơ chính sách an toàn công trình "Xây dựng cảng cá Quỳnh Phương, tỉnh Nghệ An"
Ngày 27 tháng 1 năm 2016, Ban quản lý dự án CRSD Nghệ An công bố hồ sơ chính sách an toàn công trình cảng cá Quỳnh Phương, bao gồm : (1) Hồ sơ giải phóng mặt bằng và (2) Hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường.