DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Nghệ An


Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Nghệ An
Nghệ An là một trong 8 tỉnh ven biển thực hiện dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Nằm trong nhóm các tỉnh duyên hải Bắc Trung bộ tham gia triển khai dự án giai đoạn 2012-2017. Với 82Km chiều dài bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam qua 5 huyện/thị lớn của tỉnh.