DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công bố thành lập mô hình đồng quản lý nghề cá phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hòa


Công bố thành lập mô hình đồng quản lý nghề cá phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hòa
Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa ( CRSD ) đã tổ chức lễ công bố thành lập mô hình đồng quản lý nghề cá phường Ninh Hà (Thị xã Ninh Hòa).

Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ tại xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hòa


Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ tại xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hòa
Ngày 24/6/2015 tại Hội trường UBND xã Ninh Phú, BQL dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) Khánh Hòa phối hợp với UBND Xã Ninh Phú tổ chức Lễ công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ.

Công bố và triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Vĩnh Lương thành phố Nha Trang


Công bố và triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Vĩnh Lương thành phố Nha Trang
Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa (CRSD) phối hợp với UBND Xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) tiến hành lễ công bố và triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ.