DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tổ chức tập huấn về “phương pháp PRA và các kỹ năng đồng quản lý cho các hướng dẫn viên cộng đồng”


Tổ chức tập huấn về “phương pháp PRA và các kỹ năng đồng quản lý cho các hướng dẫn viên cộng đồng”
Thực hiện kế hoạch, trong tháng 6/2016 Hợp phần C , BQLDA nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tổ chức tập huấn để hỗ trợ cho hoạt động tham vấn và triển khai rộng mô hình đồng quản lý nghề cá cho 05 xã/phường mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ninh Vân, Ninh Thủy - Ninh Hòa và Vạn Lương, Vạn Thắng, Vạn Giã - Vạn Ninh).

Hoạt động mô hình đồng quản lý xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa


Hoạt động mô hình đồng quản lý xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Cộng đồng ngư dân Ninh Lôc chung tay làm sạch bờ biển


Cộng đồng ngư dân Ninh Lôc chung tay làm sạch bờ biển
Triển khai thực hiện Kế hoạch đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Ninh Lộc, ngày 18/10/2015 Ban đại diện đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Ninh Lộc đã phối hợp với UBND xã Ninh Lộc và Trường THCS Lê Thánh Tông thực hiện thu gom rác thải tại các thôn Tân Thủy, Lệ Cam và Tam Ích.