DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Lễ Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ Thị trấn Vạn Giã – huyện Vạn Ninh


Lễ Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ Thị trấn Vạn Giã – huyện Vạn Ninh
Ngày 16/9/2016 Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa (CRSD) phối hợp với UBND Thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) tiến hành lễ công bố và triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ.