DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Lộc đầu xuân từ mô hình nuôi kín tôm thẻ đảm bảo an toàn sinh học tại CRSD Cà Mau


Lộc đầu xuân từ mô hình nuôi kín tôm thẻ đảm bảo an toàn sinh học tại CRSD Cà Mau
Mô hình “Nuôi kín tôm thẻ đảm bảo an toàn sinh học” là mô hình được Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững – CRSD hỗ trợ thuộc hợp phần B. Đến nay, nhiều mô hình đã được thực hiện thành công mang lại hiệu quả cả về mặt kinh tế và môi trường. Đầu xuân Bính Thân 2016, thu hoạch tôm từ một thành viên mô hình mang lại tín hiệu triển vọng trong triển khai dự án CRSD tại Cà Mau.