DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đầu tư nâng cấp hạ tầng vùng nuôi – công trình có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng dự án


Đầu tư nâng cấp hạ tầng vùng nuôi – công trình có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng dự án
Trong khuôn khổ Hợp phần B, Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) đang triển khai tại Cà Mau, hôm nay (23/2/2016), Ban PPMU tổ chức lễ mở thầu đối với 6 gói thầu nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi hỗ trợ an toàn sinh học.