DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án tại các tỉnh thực hiện dự án


Hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án tại các tỉnh thực hiện dự án
Nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ dự án trao đổi một số kinh nghiệm về triển khai, quản lý thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần A (tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nguồn lợi thủy sản bền vững); Hợp phần B (Thực hành tốt cho nuôi trồng thủy sản bền vững) và Hợp phần C (Quản lý bền vững ngành đánh bắt thủy sản ven bờ) tại tỉnh Nghệ An

Bình Định: Quản lý nghề cá ven bờ bền vững (16/04/2015)


Bình Định: Quản lý nghề cá ven bờ bền vững (16/04/2015)
Ngày 14/4/2015, Ban quản lý (BQL) Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Dự án trong năm 2015.

Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”: Ðẩy mạnh thực hiện cả 4 hợp phần


Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”: Ðẩy mạnh thực hiện cả 4 hợp phần
Thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (DA CRSD) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Thực hiện DA là điều kiện tốt để tỉnh ta nâng cao năng lực quản lý, nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hiệu quả hơn.