DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Đinh


Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Đinh
Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 8 tỉnh gồm: Cà Mau, Sóc Trăng (khu vực đồng bằng sông Cửu Long), Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên (khu vực Nam Trung bộ) và Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa (khu vực Bắc Trung bộ) thực hiện trong thời gian 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2017.