DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội đồng Điều hành liên xã quản lý khu vực biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng địa phương quản lý


Hội đồng Điều hành liên xã quản lý khu vực biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng địa phương quản lý

Bàn giao xuồng cao tốc cho các trạm MCS tại Bình Định


Bàn giao xuồng cao tốc cho các trạm MCS tại Bình Định

Tập huấn về quản lý thông tin nghề cá ven bờ


Tập huấn về quản lý thông tin nghề cá ven bờ

Diễn tập MCS 2016


Diễn tập MCS 2016

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về Đề án thành lập tổ cộng đồng quản lý vùng ven biển Quy Nhơn


Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về Đề án thành lập tổ cộng đồng quản lý vùng ven biển Quy Nhơn