DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo triển khai nhân rộng quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ cho các huyện, thành phố ven biển tỉnh bình định


Hội thảo triển khai nhân rộng  quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ  cho các huyện, thành phố ven biển tỉnh bình định